MGRC Transit Planning

 • MGRC operates its programs and services without regard to race, color, and national origin in accordance with Title VI of the Civil Rights Act. Any person who believes she or he has been aggrieved by any unlawful discriminatory practice under Title VI may file a complaint with
 • For more information on MGRC’s civil rights program, and the procedures to file a complaint, contact 478-751-6160, (TTY 1-800-255-0056); email us or visit our administrative office at 175 Emery Highway, Suite C, Macon, Georgia, 31217.
 • If information is needed in another language, contact 478-751-6160, (TTY 1-800-255-0056).
 • You may also file your complaint directly with the FTA: Federal Transit Administration Office of Civil Rights Attention: Title VI Program Coordinator, East Building, 5th Floor – TCR 1200 New Jersey Ave., SE, Washington, DC 20590

Title VI Complaint Form

Notificación al público de los derechos en virtud del Título VI

Planificación de tránsito de MGRC

 • MGRC opera sus programas y servicios sin distinción de raza, color y origen nacional de acuerdo con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles. Cualquier persona que crea que ha sido agraviada por cualquier práctica discriminatoria ilegal bajo el Título VI puede presentar una queja ante MGRC.
 • Para obtener más información sobre el programa de derechos civiles de MGRC y los procedimientos para presentar una queja, comuníquese al 478-751-6160, (TTY 1-800-255-0056); correo electrónico info@mg-rc.org o visite nuestra oficina administrativa en 175 Emery Highway, Suite C, Macon, Georgia, 31217.
 • Si necesita información en otro idioma, comuníquese al 478-751-6160, (TTY 1-800-255-0056).
 • También puede presentar su queja directamente ante la FTA en: Oficina de Derechos Civiles de la Administración Federal de Tránsito Atención: Coordinador del Programa del Título VI, Edificio Este, 5to Piso – TCR 1200 New Jersey Ave., SE, Washington, DC 20590

Formulario de queja del Título IV

Thông Báo cho Công Chúng về Các Quyền theo Tiêu Đề VI

Kế Hoạch Vận Tải của Ủy Ban Khu Vực Middle Georgia
(Middle Georgia Regional Commission, MGRC)

 • MGRC vận hành các chương trình và dịch vụ không phân biệt chủng tộc, màu da và nguồn gốc quốc gia theo Tiêu Đề VI của Đạo Luật Dân Quyền (Civil Rights Act). Bất kỳ người nào tin rằng họ buồn phiền với thực hành phân biệt bất hợp pháp theo Tiêu Đề VI có thể gửi đơn khiếu nại lên MGRC.
 • Để biết thêm thông tin về chương trình quyền công dân của MGRC và các thủ tục nộp đơn khiếu nại, hãy liên hệ theo số 478-751-6160, (TTY 1-800-255-0056); email info@mg-rc.org; hoặc ghé qua văn phòng hành chính của chúng tôi tại 175 Emery Highway, Suite C, Macon, Georgia, 31217.
 • Nếu cần thông tin bằng các ngôn ngữ khác, hãy liên hệ theo số 478-751-6160,
  (TTY 1-800-255-0056).
 • Quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại trực tiếp lên Cục Quản Lý Vận Tải Liên Bang (Federal Transit Administration, FTA) theo địa chỉ: Federal Transit Administration Office of Civil Rights Attention: Title VI Program Coordinator, East Building, 5th Floor – TCR 1200 New Jersey Ave., SE, Washington, DC 20590

Mẫu Đơn Khiếu Nại Tiêu Đề VI